Vinachem ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ

08:54' AM - Thứ hai, 22/02/2021

Ngày 09 tháng 02 năm 2021, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Hội đồng Thành viên Tập đoàn yêu cầu Lãnh đạo Tập đoàn, Văn phòng và các Ban của Tập đoàn; các Công ty TNHH một thành viên, Trường, Viện, Trung tâm, Ban quản lý dự án; Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Doanh nghiệp khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động và tích cực triển khai nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021 của toàn Tập đoàn với mục tiêu:

a) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bên cạnh việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19; phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh:

- Các đơn vị không thuộc Đề án 1468: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) 31.756 tỷ đồng, tăng 7,1% so với ước thực hiện năm 2020; Doanh thu 33.606 tỷ đồng, tăng 3,2% so với ước thực hiện năm 2020; Lợi nhuận cộng hợp đạt 1.469 tỷ đồng; nộp ngân sách theo quy định, ổn định việc làm cho người lao động.

- Các đơn vị thuộc Đề án 1468: Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Trưởng ban chỉ đạo và tiếp tục tổ chức sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, doanh thu để đạt mục tiêu trong phương án các đơn vị đã xây dựng thực hiện kế hoạch năm 2021, giảm lỗ xuống mức thấp nhất. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

b) Tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung vào các nội dung sau: (1) Thực hiện cổ phần hóa khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và ban hành các quyết định về cổ phần hóa; (2) Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn, chỉ đạo về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn của Tập đoàn và giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên. (3) Kịp thời báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu. (4) Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, tăng cường giám sát, quản lý vốn, hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty mẹ - Tập đoàn. (5) Tổ chức thực hiện phương án xử lý các dự án, doanh nghiệp thuộc Đề án 1468 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

c) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

d) Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Theo đó Chương trình hành động bao gồm 04 nhóm nhiệm vụ lớn: (1) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bên cạnh việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19; phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh đã đề ra; (2) Tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (3) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; (4) Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Xem Toàn văn Chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ tại đây.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,