Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Chương trình Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

05:12' PM - Thứ sáu, 11/06/2021

Ngày 10/6/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành Chương trình số 406-Ctr/ĐU về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Chương trình phòng, chống tham nhũng của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tập trung vào các nội dung:

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Tập đoàn về công tác PCTN.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”; Chỉ thị số 365-CT/ĐU, ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công tác PCTN.

Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác PCTN trong đảng bộ. Phân công cấp ủy viên phụ trách và triển khai thực hiện.

Cấp ủy kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận....của Trung ương, cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác PCTN.

Thực hiện sơ kết 6 tháng, tổng kết năm công tác PCTN của Đảng bộ đồng thời với việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.

Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Luật PCTN, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Tập đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN;

- Kiểm soát tài sản thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai, minh bạch tài sản theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cấp dưới trong thực hiện các quy định PCTN. Công tác kiểm tra, giám sát tự phát hiện vụ việc tham nhũng, tiếp nhận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định.

Giao Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện: Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; Kế hoạch giám sát của Hội đồng thành viên và Kế hoạch kiểm tra của Tổng giám đốc Tập đoàn năm 2021 tại các Đảng bộ, chi bộ và các đơn vị trong Tập đoàn theo thẩm quyền. Trong đó có lồng ghép các nội dung về công tác PCTN để triển khai thực hiện cho phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ chương trình công tác PCTN của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn năm 2021 để bổ sung, xây dựng chương trình (đối với Đảng ủy), kế hoạch (đối với Chi bộ) về công tác PCTN phù hợp với tình hình đảng bộ, chi bộ mình. Chương trình, kế hoạch công tác PCTN của đơn vị sau khi xây dựng gửi về Đảng ủy Tập đoàn.

Giao Ban Chỉ đạo thực hiện phòng, chống tiêu cực tham nhũng của Tập đoàn Ban Chỉ đạo) phối hợp cùng Uy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình.

Căn cứ Chương trình công tác PCTN của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn năm 2021, yêu cầu các đảng ủy, chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện...

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,