Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

11:08' AM - Thứ sáu, 16/07/2021

Với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế: trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 41%, doanh thu tăng 47% và lợi nhuận các đơn vị phân bón không thuộc Đề án 1468 gấp 04 lần so với cùng kỳ năm 2020, lỗ các đơn vị thuộc về án 1468 giảm 45% so với cùng kỳ năm 2020; thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón có nhiều khởi sắc.

Đó là một trong những nội dung nổi bật tại báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Tập đoàn đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón có nhiều khởi sắc.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cộng hợp toàn Tập đoàn có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2020: 5/6 nhóm ngành tăng ở tất cả các chỉ tiêu cơ bản; nhiều doanh nghiệp đạt hiệu quả tăng so với cùng kỳ; đặc biệt các chỉ tiêu nhóm ngành phân bón tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 41%, doanh thu tăng 47% và lợi nhuận các đơn vị phân bón không thuộc Đề án 1468 gấp 04 lần so với cùng kỳ năm 2020, lỗ các đơn vị thuộc về án 1468 giảm 45% so với cùng kỳ năm 2020.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn tại doanh nghiệp để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn; Xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng các báo cáo về thực hiện công tác tuyên giáo, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động...

Trước diễn biến phức tạp của các đợt dịch bệnh Covid-19, thị trường và giá nguyên liệu đầu vào đối với các đơn vị sản xuất phân bón trong toàn Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành nhiều công văn, chỉ thị và kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định tâm lý cho cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả; bám sát diễn biến thị trường, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; các đảng bộ, chi bộ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Quyết định, Công điện, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động và phối hợp chặt chẽ vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021.

Giá trị sản xuất theo giá thực tế lũy kế 6 tháng ước đạt 23.578 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020 ; Doanh thu lũy kế 6 tháng ước đạt 25.458 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch năm, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020; Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn quý II ước lãi 88 tỷ đồng; 6 tháng năm 2021 ước lãi 8 tỷ đồng.

Các đơn vị thuộc Đề án 1468 ước lỗ 1.043 tỷ đồng, giảm lỗ 786 tỷ đồng. Các đơn vị còn lại ước lãi 1.051 tỷ đồng, tăng 29,4%. Trong đó một số đơn vị có lãi tăng cao như: Phân bón Miền Nam; Phân bón Bình Điền; Cao su Đà Nẵng; Pin Ắc quy Miền Nam.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Tập đoàn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng;

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ công tác năm 2021 và Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2021: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 11.175 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện quý III năm 2020; Doanh thu đạt 11.175 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện quý III năm 2020; Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Tập đoàn đề nghị các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có ý kiến để Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và các Bộ ngành tích cực hỗ trợ giải quyết các kiến nghị như: Kiến nghị sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất là 0%; sửa Luật số 106/2016/QH13 để sản phẩm phân bón xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và dự án đầu tư sản xuất phân bón được khấu trừ thuế GTGT đối với các thiết bị máy móc vật tư cho dự án... Có chính sách ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về việc xử lý Gyps làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng; Có chính sách ưu đãi về thuế đối với xử lý chất thải thạch cao PG thành nguyên liệu cho phụ gia sản xuất xi măng góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường; cho phép Công ty Apatit được thu hồi, sử dụng toàn bộ khối lượng quặng apatit loại 3 tại các kho lưu để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy tuyển, nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, đáp ứng đầy đủ nguồn nguyên liệu quặng tuyển cho các đơn vị sản xuất phân bón trong nước; Được khoanh nợ, giãn nợ, kéo dài thời gian vay, giảm lãi suất đối với các khoản vay cho các đơn vị và dự án của Tập đoàn.

HỒNG LIÊN

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,