Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ

01:53' PM - Thứ ba, 15/08/2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 (đã được soát xét)